close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 26 mars 2024

Petgood AB:s allmänna villkor

ALLMÄNT

Information om Petgood AB

Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller för alla beställningar kunder ("du") gör hos Petgood AB (org.nr 559263-1351) ("Petgood AB", "vi", "vår" eller "oss").

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss genom att använda någon av kontaktuppgifterna nedan ("Kontaktuppgifter"):

Telefonnummer: +46 852 027 699

E-postadress: help@petgood.com

Du kan även kontakta oss via vår chattfunktion på vår hemsida.

Godkännande av villkoren

Genom att skapa ett konto, beställa produkter eller registrera dina uppgifter via vår foderplan eller värvningsprogram, godkänner du våra allmänna villkor.

Ändring av villkoren

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren. Den version av villkoren som är tillgängliga på hemsidan när du beställer produkter från oss kommer gälla för köpet om vi accepterar din beställning.

Definitioner

"Funktioner" avser Hemsidan, ditt Konto och Produkterna tillsammans.

"Hemsidan" avser vår hemsida (www.petgood.com).

"Konto" avser det konto du registrerar och skapar via Hemsidan.

"Kontaktuppgifter" avser uppgifterna under avsnittet "Kontaktuppgifter" ovan.

"Integritetspolicy" avser vår Integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

"Produkten", "Produkter" eller "Produkterna" avser de produkter som beskrivs under avsnittet "Produkten" nedan som vi tillgängliggör via Hemsidan, tillsammans med tillhörande utrustning, tjänster och information som vi tillhandahåller till dig.

PRODUKTEN

Beskrivning av Produkten

Mer information om våra Produkter finns på Hemsidan.

Skapa ett Konto

För att få tillgång till Produkterna kan du skapa ett Konto. Det är inte tillåtet att överlåta Kontot till andra och du får endast registrera ett (1) Konto. När ett Konto har skapats, och betalning av eventuella förskottsbetalningar har gjorts, är Produkterna tillgängliga för beställning i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Beställning av Produkter

Produkter beställs i enlighet med instruktionerna på Hemsidan.

Din beställning har bekräftats när vi skickar en orderbekräftelse via e-post. När en orderbekräftelse har skickats har du ingått ett avtal med oss. Skulle det inte gå att bekräfta din beställning kommer vi informera dig om detta skriftligen och inte debitera dig något. Som kund kan du träffa avtal med oss på svenska.

Om du önskar ändra en beställning så ber vi dig att kontakta vår kundtjänst, se Kontaktinformation nedan. Vi kommer underrätta dig om en ändring av en redan gjord beställning är möjlig. Om det är möjligt att genomföra en ändring så kommer vi underrätta dig om eventuella ändringar av pris, kostnader, leveranstider och andra förändringar påkallade av din ändrade beställning. Vi kommer också efterfråga om du önskar gå vidare med önskad förändring av din redan gjorda beställning.

Leverans av Produkterna

Under beställningsprocessen/orderprocessen så kommer vi informera dig om när och var vi kommer leverera Produkterna till dig, inklusive information om tillhörande varor och digitalt innehåll.

Leveranstiden kan komma att bero på om de beställda Produkterna finns i lager eller inte. Beställningar som innehåller Produkter som både finns i lager och Produkter som inte finns i lager, kan komma att levereras först när vi har samtliga Produkter i lager.

Vi kan efter eget gottfinnande välja att delleverera Produkterna.

Leveranser utförs av följande leverantörspartners:

 • PostNord

 • DHL

 • Bring

 • Budbee

 • Airmee

Du kan läsa om våra leverantörspartners här:
PostNord: https://www.postnord.se;
DHL: https://www.dhl.com;
Bring: https://www.bring.se;
Budbee: https://budbee.com;
Airmee: https://www.airmee.com.

Vissa leveransalternativ kan resultera i en fraktkostnad som kommer att anges vid beställningen. Under orderprocessen kommer du få information om förväntad leveranstid. Observera att leverans av större paket kan ändras till hemleverans och mindre paket kan levereras till posten vid din registrerade adress. Vi kan inte garantera att fraktalternativen är tillgängliga till den adress som du önskar få Produkten levererad.

Vi levererar till följande länder/regioner: Sverige, Belgien, Nederländerna, Finland, Danmark, Österrike, Tjeckien, Luxemburg, Polen, Slovakien, Tyskland, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Ungern, Irland, Italien, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Schweiz, Estland, Lettland , Litauen. Leveranstider, betalningsalternativ, fraktalternativ och fraktkostnader kan variera från vad som angetts i dessa villkor om du önskar att Produkterna ska levereras utanför Sverige. De specifika villkoren som är tillämpliga på en sådan leverans av Produkter till land utanför Sverige kommer att kommuniceras med dig under beställningsprocessen/orderprocessen.

Vi har rätt att debitera dig för kostnader som uppstår till följd av att du inte har hämtat ut Produkterna i tid efter att de har levererats till upphämtningsadressen. Detsamma gäller om inte du eller någon representant för dig inte är närvarande vid leveranstidpunkten. Vi har rätt att avbryta leveransen om du har tillhandahållit oss med felaktig eller otillräcklig information inför leveransen.

PRIS OCH BETALNING

Prisuppgifter

Du ska betala alla tillämpliga avgifter som anges på Hemsidan för de Produkter du beställt. Priserna för Produkterna anges på Hemsidan och inkluderar uttryckligt angivna leveranskostnader, mervärdesskatt eller andra avgifter och skatter (när det är tillämpligt). Priset för Produkterna är det som indikeras på ordersidorna när du lägger din order.

Vi har rätt att ändra priserna för Produkterna. Om vi ändrar priserna kommer vi att meddela dig om detta i förväg. Genom att fortsätta beställa Produkter efter att prisändringen träder i kraft är du bunden av de nya priserna.

Betalningsuppgifter

Du kan betala för Produkter på de sätt som anges nedan.

Vi erbjuder följande betalningsmöjligheter:

 • Kortbetalning

Vid betalningar samarbetar vi med Klarna. För betalning gäller betaltjänstleverantörens villkor, vilka finns tillgängliga på: (https://www.klarna.com/se/villkor/). Vid betalning kan du bli ombedd att identifiera dig och en kreditupplysning kan begäras. Vi har ingen tillgång till betalningsuppgifter eller lagrar någon sådan information i de fall en tredjepartsleverantör används för betalning.

Betalning för Produkter kan göras genom betal- eller kreditkort. Du är skyldig att hålla betaluppgifter korrekta och uppdaterade.

Du åtar dig att betala inom den angivna tiden för den betalningsmetod som du valt. Vi har rätt att stänga ned ditt Konto till dess att du har reglerat dina obetalda kostnader. En försenad betalning kan medföra förseningsavgifter och ränta.

DINA SKYLDIGHETER

Kunden

Vi erbjuder våra Produkter till konsumenter (såsom definierat under nationell lagstiftning).

Du får inte köpa Produkterna eller använda Funktionerna om du är under arton (18) år, om det inte har godkänts av din vårdnadshavare.

Användning av Funktionerna

När du använder Funktionerna måste du alltid följa gällande lagstiftning och dessa villkor. Du får inte heller använda Hemsidan eller Appen på något sätt som strider mot våra, eller någon tredje parts, rättigheter eller intressen. Du åtar dig att följa samtliga instruktioner och rekommendationer som du från tid till annan får av oss.

Du godkänner att du som användare är ansvarig för alla aktiviteter som sker på ditt Konto. Inloggningsuppgifter till ditt Konto ska alltid förvaras säkert och det är förbjudet att dela information om ditt Konto med någon tredje part. Om du misstänker att ditt Konto eller dina inloggningsuppgifter används av en tredje part ska du kontakta oss omedelbart genom att använda Kontaktuppgifterna nedan.

Om du tillhandahåller inkorrekt, felaktig, inaktuell eller ofullständig information när du skapar ditt Konto har vi rätt att avslå eller ändra din beställning samt att stänga ned ditt Konto. Detta gäller även om du inte följer dessa Villkor (t.ex. om du inte betalar för Produkter i tid) eller andra tvingande regler.

Eget innehåll

Hemsidan innehåller funktioner för att ladda upp och lagra filer och annan information som du tillhandahåller ("Innehåll"). Du är ansvarig för alla åtgärder vidtagna på ditt Konto.

Genom att ladda upp Innehåll till Hemsidan, intygar du att du a) har nödvändiga rättigheter till det uppladdade Innehållet eller b) har tillstånd att använda Innehållet på ett sådant sätt att Innehållet eller ditt användande av Innehållet inte strider mot tillämplig lagstiftning. Vi kommer inte att kontrollera om Innehållet har laddats upp eller distribuerats genom Hemsidan på ett sätt som är förenligt med lag.

Genom att lägga upp Innehåll på Hemsidan, är du medveten om, beroende på dina kontoinställningar, att sådant Innehåll kan bli tillgängligt för andra. Vi är inte ansvariga för förlust av något Innehåll och vi rekommenderar dig att alltid skapa en säkerhetskopia. Vi tar inte ansvar för riktigheten i det Innehåll som du har skapat.

Övriga skyldigheter

Vi förutsätter att de uppgifter innefattande kontaktuppgifter m.m. som ni lämnar till oss är korrekta och uppdaterade. Vi kommer utgå från dessa uppgifter när vi tillhandahåller information eller annat material, såsom digitala delar eller digitalt innehåll, till dig.

Vi tillhandahåller endast Produkter för ditt privata bruk. Du får inte använda Produkter i kommersiella syften och/eller för affärs- och återförsäljningsändamål.

VÅRT ANSVAR

Ansvar

Vad gäller Produkter i fysisk form, ansvarar vi för ursprungliga fel, som t.ex. tillverkningsfel. Ett fel som blir synligt inom två (2) månader kommer att anses ha varit där från början, såvida vi inte kan visa att felet inte var där vid köpet eller leveransen. Efter tolv (12) månader är det upp till dig att visa att felet var där vid köpet eller leveransen.

Vi ansvarar inte för eventuella fel som orsakats av dig, till exempel där du inte har följt underhållsinstruktionerna eller om du har skadat Produkterna.

Reklamation

Om du anser att Produkterna är felaktiga kan du reklamera dem genom att meddela oss via våra Kontaktuppgifter nedan. Vi kommer meddela dig om att vi mottagit din reklamation och därefter hanterade din reklamation, innefattande eventuella kontakter med dig. Du måste reklamera inom en rimlig tid (inom två (2) månader anses alltid som rimlig tid). Du kan inte reklamera fel som upptäcks senare än ett (1) år från inköpstillfället för Produkterna.

Kontakta oss på help@petgood.com. Kom ihåg att ange ditt ordernummer, anledning till reklamationen (till exempel fel produkt, skadad produkt eller saknad produkt) och eventuella bilder så kan vi hjälpa dig på bästa och snabbaste sätt!

Dina rättigheter vid fel i Produkterna

Vid fel har du rätt att:

 • Kräva reparation av Produkterna eller begära en ny leverans, vilket innebär att du får andra motsvarande produkter, under förutsättning att det kan ske utan oskälig kostnad för oss.

 • Kräva prisavdrag eller kompensation för reparation av Produkterna.

 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av felet).

Försening

Ibland kan vi inte leverera Produkterna inom den avtalade tiden. Vid försening kan du (förutsatt att förseningen inte har orsakats av dig):

 • Kräva att vi fullgör beställningen och levererar Produkterna.

 • Säga upp avtalet, förutsatt att felet är av väsentlig betydelse för dig.

 • Kräva skadestånd (du har rätt att kräva ersättning för skador som orsakats av förseningen).

Hävning

Du har alltid rätt att avbryta beställningen innan Produkterna har levererats till dig. Om du avbryter beställningen har vi rätt till ersättning för kostnader som vi har haft i samband med beställningen.

Tredjepartstjänster

Ibland använder vi tjänster och/eller produkter från tredjepartsleverantörer. Dessa leverantörer agerar utanför vår kontroll och vi är inte ansvariga för eventuella skador som orsakats på grund av en handling eller en underlåtenhet som är hänförlig till sådan leverantör.

Fel och dröjsmål utanför vår kontroll (force majeure)

Vi ansvarar inte för dröjsmål och fel utanför vår kontroll. Om våra leverantörer hamnar i dröjsmål på grund av en händelse utanför vår kontroll, kommer vi att meddela dig om detta så snart som möjligt och vidta åtgärder för att minimera skadan av dröjsmålet. Om vi har uppfyllt detta ansvarar vi inte för fel och dröjsmål orsakade av händelsen, men om det finns risk för att ett väsentligt fel eller dröjsmål uppstår kan du kontakta oss för att avsluta avtalet och få en återbetalning för den del av Produkter som du har betalat för men inte fått.

ÅNGERRÄTT

Hur man utövar ångerrätten

Enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler får du ångra ditt köp, om det skett på distans, inom 14 dagar från att du mottog Produkterna.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du lämna ett tydligt skriftligt meddelande om att du ångrar köpet. Vänligen kontakta oss via help@petgood.com, lägg till ditt ordernummer och anledning till retur. När vi har tagit emot och hanterat ditt ärende kommer vi att ge dig information kring hur du returnerar produkten.

Du kan även använda ångerblanketten som du hittar här: Konsumentverkets standardformulär.

Effekter av ångerrätten

Om du vill utöva din ångerrätt kommer vi att göra en återbetalning av alla betalningar vi mottagit av dig med eventuella avdrag för värdeminskning sin beror på att du hanterat varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den. Återbetalningar kommer att göras med samma betalningsmetod som du använde vid det initiala betalningstillfället.

Alla Produkter som du inte längre vill ha måste returneras av dig. Produkterna ska returneras utan onödigt dröjsmål och under inga omständigheter senare än fjorton (14) kalenderdagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att du vill utöva din ångerrätt eller tills vi har fått bevis på att Produkterna har skickats av dig, beroende på vilket som inträffar först.

Du returnerar Produkterna genom att skicka dem (inklusive retursedel, kvitto eller annat bevis för ditt köp) till följande adress: help@petgood.com. Om du utnyttjar ångerrätten så ska du stå för returfrakten.

Om du utövar din ångerrätt avseende ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll eller en digital tjänst, ska du avstå från att använda det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och även från att göra det tillgängligt för annan.

Petgoods Värvningsprogram

Programöversikt

Petgoods Värvningsprogram är ett rabattsystem utformat för att belöna våra kunder för att dela fördelarna med våra näringsrika och hållbara produkter. Programmet är utformat för att ge incitament både till värvare och de som värvas.

Petgoods Värvningsprogram är exklusivt tillgängligt för kunder med aktiva prenumerationer. Nedan finns en detaljerad förklaring kring definitioner och fördelar för deltagare.

Godkännande av villkor

Genom att godkänna våra allmänna villkor, registrera dig som värvare/värvad eller dela en värvningslänk godkänner du villkoren för Petgoods Värvningsprogram.

Definitioner

“Aktiv prenumeration”
En prenumeration definieras som aktiv i värvningsprogrammet när den har ett genomsnittligt månatligt köpbelopp över 500 SEK för hundprodukter och 250 SEK för kattprodukter exklusive ev rabatter. För prenumerationer med blandade katt- och hundprodukter krävs ett genomsnittligt månatligt köpbelopp över 500 SEK exklusive rabatter. Prenumerationen måste vara aktiv, det vill säga inte avslutas eller pausas.

“Värvare”
Med värvare menas den person som delar sin värvningslänk till en ny prenumerant.

“Värvad”
Med värvad menas den person som registrerar sig som värvad och tecknar en ny prenumeration.

Fördelar

För värvare: Som värvare erhåller du 5% rabatt för varje ny kund du framgångsrikt värvar. Denna rabatt kommer att förbli i din prenumeration förutsatt att värvaren, dvs du, och den värvade kunden har aktiva prenumerationer.

För värvad kund: Nya kunder som anslutit via en värvning erhåller 5% rabatt, så länge den tecknade prenumerationen uppfyller definitionen för aktiv prenumeration, samt värvarens prenumerationsstatus är aktiv.  För den värvade kunden tillämpas rabatten från och med första förnyelsen i prenumerationen.Värvade kunder kan i sin tur värva nya kunder, dvs agera värvare, för att öka sin rabatt. 

Hur det fungerar

 • Tillvägagångssätt: I denna artikel finns praktisk information kring hur du som kund går tillväga för att värva, och hur det fungerar att bli värvad.

 • Tillämpning av rabatt: Rabatten appliceras på värvaren och den värvades prenumerationer inom 24 timmar från slutförd värvning. Rabatten kan ej hämtas ut i pengar eller användas på engångsköp.

Begränsningar

 • Endast nya prenumeranter ger rabatt: En värvare kommer endast att få rabatter för värvning av en kund som är ny vid tidpunkten för värvningen, dvs inte tidigare blivit värvad eller redan har en prenumeration.

 • Värvare kan inte ändras: En värvad kund kan endast länkas till en värvare, vilket skapar en varaktig koppling.

 • Maximala rabattgränser: Rabatter tillämpas på aktiva prenumerationer. Rabatten beräknas på prenumerationens pris efter eventuella övriga rabatter, med ett månatligt tak på 2000 SEK. En aktiv prenumeration enligt definitionen ovan krävs för rabattberättigande.

Data och spårning

 • Kommunikation: Som värvare eller värvad godkänner du att motta e-mails med information kopplat till värvningsprogrammet.

 • Övervakning och justeringar: Programmet inkluderar dagliga automatiska kontroller av prenumerationsstatus och rabattjusteringar.

 • Datadelning: När du ansluter dig till Värvningsprogrammet genom att värva en ny kund eller bli värvad av en befintlig kund, samtycker både den som värvar och den som blir värvad till att data om prenumerationsstatus och aktivitet delas mellan de två parterna på deras respektive kontosidor. Data som delas är namn, värvnignslänk, e-mail och data om prenumerations- och köpstatus, det vill säga om prenumerationen är aktiv eller inaktiv.

 • Värvningsspårning: Insikt i värvningsstatus och förklaringar till inaktivitet finns på varje prenumerants kontosida.

Undantag och särskilda kundgrupper 

 • Uppfödares Inkludering: Uppfödare med aktiv prenumeration är välkomna att delta i Petgoods Värvningsprogram i kombination med villkoren i Petgood Breeder's Club.

 • Befintliga prenumeranter: Befintliga prenumeranter behåller hela eller delar av den eventuella rabatt som redan är kopplad till prenumerationen, så länge deras prenumeration förblir aktiv.

Foderplan

När du fyller i vår foderplan godkänner du våra allmänna villkor, att vi sparar datan som delats i foderplanen, använder den för att förbättra din köpupplevelse samt till att motta e-mail med information och erbjudande kopplat till foderplanen.

Recensioner

Kunder kan lämna omdömen på Trustpilot efter att de antingen fått ett prov av våra produkter eller efter köp av en eller flera av våra produkter från vår webbplats eller från en återförsäljare.

Smakgaranti

Vårt uppdrag är att skapa en mer hållbar och transparent djurvärld och vill ge fler djurägare chansen att prova petgood. Som förstagångsköpare har du därför möjlighet att få 100% pengar tillbaka om din hund eller katt (mot alla odds) inte gillar vår mat. Du kan dra nytta av smakgarantin om:

 • Du är en förstagångsköpare av sällskapsdjursfoder från www.petgood.com

 • Hund: Din beställning är 5 kg eller mindre

 • Katt: Din beställning är 2 kg eller mindre

 • Din fyrbente vän gillar inte smaken på maten

 • Du återkommer till oss inom 30 dagar efter din beställning

För att använda smakgarantin spelar du bara in en video där din pälsiga vän (inte) äter maten och bifogar videon tillsammans med ditt beställningsnummer i ett e-postmeddelande (help@petgood.com). Vi tar hand om ditt ärende och återkommer till dig så snart som möjligt.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn.

Immateriella rättigheter

Våra rättigheter

Hemsidan ägs och administreras av Petgood AB. Alla upphovsrätter, varumärken, varunamn, loggor och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas eller används av oss samt de som är inkluderade i våra Funktioner (inklusive titlar, grafiska bilder, ikoner, skript, källkoder osv.) är vår egen, eller annan licensgivares, egendom och får inte återskapas, distribueras, säljas, användas, ändras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan vårt skriftliga samtycke.

Respekt för vår egendom

Du får inte, oavsett ändamål, manipulera, försöka få obehörig åtkomst till, ändra, hacka, laga eller på annat sätt justera något av våra material, hårdvara, källkoder eller information.

Respekt för våra immateriella rättigheter

Produkter och annan information, inklusive alla tillhörande immateriella rättigheter, som tillhandahålls och tillgängliggörs av oss utgör vår exklusiva egendom. Du får inte använda vår exklusiva egendom i något kommersiellt syfte eller för annat ändamål utan vårt skriftliga samtycke.

TILLÄMPLIG LAG

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor och vårt rättsförhållande i övrigt.

KLAGOMÅL OCH TVISTER

Om du har några klagomål, vänligen kontakta vår support genom att skicka ett e-postmedddelande till help@petgood.com.

Vi kommer alltid att i första hand försöka lösa dina klagomål genom diskussioner mellan dig och vår support. Vid händelse av ett klagomål eller en tvist har du dock alltid rätt att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska lösas av Allmänna reklamationsnämnden eller av behörig domstol. Vid eventuell tvist hos allmänna reklamationsnämnden så kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Du har även möjlighet att skicka ditt klagomål till EU:s plattform för tvistlösning online (ODR-plattformen). ODR-plattformen hittar du här: ec.europa.eu/consumers/odr.

BOLAGSINFORMATION

Petgood AB är registrerat i Sverige.

Registrerad adress:

Petgood AB
Kivra: 559263-1351
106 31 Stockholm

Organisationsnummer: 559263-1351

Momsregistreringsnummer: SE559263-135101

Villkoren kan ändras, med deltagarna ordentligt underrättade.