close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 10 oktober 2023

Varför och för vem?

På Petgood AB, organisationsnummer 559263-1351, ("Petgood AB", "vi", "oss", "vår") bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina Personuppgifter.

Den här Integritetspolicyn ("Policyn") är tillämplig för de behandlingar som Petgood AB är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina Personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina Personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, köper våra produkter eller besöker vår hemsida www.petgood.com.

Definitioner

"Behandling" av Personuppgifter är allt som kan göras med en Personuppgift, t.ex. lagring, ändring, läsning, överlämning osv.

"Gällande rätt" är den lagstiftning som är tillämplig på behandlingen av Personuppgifter inklusive Dataskyddsförordningen (GDPR), kompletterande nationell lagstiftning, samt praxis, vägledningar och rekommendationer utfärdade av en nationell eller europeisk tillsynsmyndighet.

"Personuppgifter" är all slags information som går att koppla till en identifierbar, levande person.

"Personuppgiftsansvarige" är det företag/organisation som bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personuppgifterna ska behandlas och därmed även ansvarar för att Personuppgifter behandlas enligt Gällande rätt.

"Personuppgiftsbiträde" är det företag/organisation som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning och får därmed endast behandla Personuppgifterna enligt Personuppgiftsansvariges instruktioner samt Gällande rätt.

"Registrerad" betyder den levande, fysiska person vars Personuppgifter behandlas.

"Produkten" är kompletta eller kompletterande hund- och kattfoderprodukter som innehåller insektsbaserat protein. Övriga produkter inkluderar leksaker och varor till försäljning.

Petgood ABs personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som Petgood AB är Personuppgiftsansvarig över, dvs. den Behandling för vilka vi bestämmer ändamålet med (varför en behandling görs) och medel för (på vilket sätt, vilka personuppgifter, hur länge osv.). Policyn beskriver inte hur vi behandlar personuppgifter i rollen som Personuppgiftsbiträde - alltså då vi behandlar personuppgifter på uppdrag av våra kunder.

Vi säljer produkter på vår hemsida och behöver samla in olika uppgifter för att kunna skicka en beställning. Under registreringen eller beställningsprocessen samlar vi in en del eller all av den följande information: ditt namn och adress, telefonnummer (för att vi ska kunna kontakta dig vid en förfrågan), e-postadress, kortuppgifter och faktureringsinformation för att genomföra din beställning, och annan information som du delar med oss.

Petgood ABs behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

De tilltänkta mottagarna av denna Policy är följande grupper, vars personuppgifter vi lagrar i enlighet med nedan kriterier.

 • Användare av Tjänsten
  Användares personuppgifter kommer att lagras under den tid som de använder Tjänsten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som t.ex. att hantera påstådda fel i Tjänsten.

 • Potentiella kunder
  Potentiella kunders personuppgifter kommer att lagras under den tid som krävs för att avgöra om de vill ingå avtal.

 • Kunder
  Personuppgifter tillhörande kunder kommer att lagras under den tid som krävs för att leverera produkter samt fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. hantera reklamationsärenden.

Cookies

Personuppgifter tillhörande besökare till vår hemsida kommer att behandlas i enlighet med vår cookie policy.

Petgood AB använder cookies och liknande spårningstekniker så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (https://petgood.com/se/cookie-policy).

Behandlingar och ändamål

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det finns flera olika skäl till att vi kan behöva samla in, hantera och spara dina uppgifter.

Vi behandlar huvudsakligen personuppgifter för följande ändamål:

 • Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig

 • Information om din användning av tjänsten eller produkten för att kunna förbättra din kundupplevelse

 • IP-adress för att utföra kundanalys och för att innehåll på vår sida ska presenteras effektivt för dig och enheten du använder

 • Konsumtionsmönster för att kunna tillgodose dig med specifika erbjudande

 • Betalningsinformation för att kunna erbjuda exempelvis autogiro och andra betalsätt

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt. Vi får främst tillgång till dina personuppgifter genom att du själv har lämnat dina personuppgifter till oss.

Rättsliga grunder

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har s.k. laglig grund för respektive behandling. I vår verksamhet behandlar vi dina personuppgifter främst på följande grunder:

Samtycke - Petgood AB behandlar dina Personuppgifter efter att vi har fått ditt samtycke till Behandling. Information om behandlingen lämnas alltid i samband med att vi frågar efter samtycket.

Avtal - Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter i ett avtal mellan oss eller för att förbereda inför att ingå ett avtal med den Registrerade.

Om du vill ha ytterligare information kring vilken eller vilka rättslig(a) grund(er) som vi behandlar just dina personuppgifter för har du alltid rätt att begära ut ett s.k. registerutdrag. Läs mer under "Hur du använder dina rättigheter" nedan.

Dina rättigheter

Du är den som bestämmer över dina Personuppgifter. Vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Tillgång - Du har alltid rätt att få information om de Personuppgiftsbehandlingar som rör dig i ett s.k. registerutdrag. Av registerutdraget framgår de bl.a. vilka av dina personuppgifter vi har lagrade samt för vilka ändamål och på vilken rättslig grund. Vi lämnar endast ut uppgifter om vi har kunnat säkerställa att det faktiskt är du som frågar efter uppgifterna.

Rättelse - Upptäcker du att de Personuppgifter vi behandlar om dig inte stämmer, hör av dig till oss så fixar vi det!

Radering - Vill du att vi glömmer dig helt? Du har rätt att begära radering av dina Personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter enligt lag eller ett avtal som vi har ingått med dig kommer vi att säkerställa att de endast behandlas för det specifika ändamål som framgår av lagen eller avtalet. Därefter ser vi till att uppgifterna raderas så snart som möjligt.

Invändning - Håller du inte med oss om att vårt intresse av att behandla dina Personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten? Ingen fara - i så fall ser vi över vår intresseavvägning och kontrollerar att den fortfarande håller. Vi väger såklart in din invändning när vi gör en ny bedömning för att utvärdera om vi fortfarande kan motivera vår Behandling av dina Personuppgifter. Invänder du mot direktmarknadsföring kommer vi ta bort dina Personuppgifter på en gång utan att se över vår bedömning.

Begränsning - Du kan även be oss att begränsa vår Behandling av dina uppgifter:

 • Under tiden som vi hanterar en begäran från dig om någon av dina andra rättigheter.

 • Om du, istället för att begära radering, vill att vi markerar att uppgifterna inte ska behandlas för ett visst ändamål. Om du t.ex. inte vill att vi skickar reklam till dig i framtiden behöver vi fortfarande spara ditt namn för att veta att vi inte ska kontakta dig.

 • I de fall där vi inte längre behöver uppgifterna för det ändamål som de samlades in för, förutsatt att du inte har ett intresse av att vi behåller uppgifterna för att kunna göra gällande ett rättsligt anspråk.

Dataportabilititet - Vi kan ge dig de uppgifter du själv lämnat till oss eller som vi har fått av dig i samband med att vi ingått ett avtal med dig. Du får dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format som du sedan kan ta med dig till en annan Personuppgiftsansvarig.

Återkalla samtycke - Om du har samtyckt till en eller flera specifika behandling(ar) av dina Personuppgifter har du närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke och därmed be oss att upphöra med Behandlingen omedelbart. Observera att du endast kan återkalla ditt samtycke för framtida Behandling(ar) av Personuppgifter och inte för någon Behandling som redan skett.

Hur du använder dina rättigheter

Alla förfrågningar om att använda dina rättigheter kan riktas till oss via kontaktuppgifterna i detta dokument. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar. Din begäran måste tillhandahålla tillräcklig information som gör att vi kan verifiera att du är den person du utger dig för att vara eller att du är behörig representant för en sådan person.

Om vi får din begäran från ett auktoriserat ombud kan vi begära bevis på att du har försett ett sådant behörigt ombud med fullmakt eller att det behöriga ombudet på annat sätt har giltig skriftlig behörighet att lämna in förfrågningar å dina vägnar.

Du måste inkludera tillräcklig information för att vi ska kunna förstå begäran och svara på den. Vi kan inte svara på din begäran eller förse dig med personlig information om vi inte först verifierar din identitet eller behörighet att göra en sådan begäran och bekräftar att den personliga informationen avser dig.

Överföring av Personuppgifter

För att bedriva vår verksamhet tar vi hjälp av andra som behandlar Personuppgifter för vår räkning, så kallade Personuppgiftsbiträden. Vi behandlar alla personuppgifter inom EU/EES förutom de uppgifter som hanteras av vårt personuppgiftsbiträde Klaviyo. De har i sin tur inkluderat “European Commission’s Standard Contractual Clauses i deras DPA (Data Processing Agreement) som kan läsas i sin helhet på https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) med alla våra Personuppgiftsbiträden. PUB-avtalet reglerar hur Personuppgiftsbiträdet får behandla Personuppgifterna och vilka säkerhetsåtgärder som krävs för personuppgiftsbehandlingen.

Vi kan även behöva lämna dina Personuppgifter till vissa utpekade myndigheter för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut.

Våra kategorier av Personuppgiftsbiträden

Nedan är kategorier av mottagare som vi kan komma att dela dina uppgifter med:

 • Leverantörer av marknadsföringstjänster, t.ex. reklambyrå för framtagande av kampanjer eller leverantör för hjälp med utskick genom post eller mail.

 • System för att genomföra kundanalys och ta fram statistik för att bidra till branschstatistik samt för att förbättra kundupplevelsen.

 • Lagerpartner för att skicka gods till kunder enligt beställning

Säkerhet

Petgood AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst. För det fall dina Personuppgifter delas med Personuppgiftsbiträden kommer dina Personuppgifter erhålla likvärdigt skydd.

Våra säkerhetsåtgärder

Organisatoriska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 • Interna styrdokument (policys/instruktioner)

 • Inlogg- och lösenordshantering

 • Informationssäkerhetspolicy

 • Fysisk säkerhet (lokaler m.m)

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:

 • Säkerhetskopiering

 • Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå

 • Tvåstegsverifiering

Om vi inte håller vad vi lovar

Om du upplever att vi behandlar dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du har uppmärksammat oss om detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mer information om våra skyldigheter och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida (https://www.imy.se/). Du kan också kontakta myndigheten på imy@imy.se.

Ändringar i den här policyn

Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt

Vi har utsett ett dataskyddsombud som kan svara på frågor om dina rättigheter och övriga frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Petgood ABs dataskyddsombud:
help@petgood.com